ការបើកការងារបច្ចុប្បន្ន

ការបើកការងារបច្ចុប្បន្ន

តើអ្នកកំពុងចង់ចូលរួមក្រុមដែលប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមែនទេ?

យើងមានមុខតំណែងជាច្រើនហើយយើងកំពុងស្វែងរកទេពកោសល្យដើម្បីពង្រឹងក្រុមរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការចាប់ផ្តើមថ្មីជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលទាមទារការប្តេជ្ញាចិត្តនិងផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកសូមពិនិត្យមើលនៅខាងក្រោមទីតាំងនិងមានអារម្មណ៍សេរីទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល: rita.wu@jera-fiber.com ។

ទីផ្សារ
ការលក់នៅបរទេស

asg